Biblioteka Publiczna
Gminy Michałowice

Regulamin biblioteki

§ 1.

 

1.Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy Gminy Michałowice, uczniowie miejscowych szkół oraz zatrudnieni w zakładach pracy na terenie gminy.

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkaniaz wpisanym numerem PESEL, a uczeń

legitymację szkolną.

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu oraz odpowiedzialności za wypożyczone książki.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

§ 2.

 

 1. Kaucja od czytelnika może być pobierana, jeśli nie onstałym mieszkańcem Gminy Michałowice / kaucja zryczałtowana w wysokości 75 zł/.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję wpisową, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym pracownika wypożyczalni co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na konto bankowe biblioteki.

 

§ 3.

1. Wypożyczyć można jednocześnie 1 – 3 książki.

2. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek czytelnik maobowiązek wypełnić rewers.

3. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc.

 1. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 2. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przedterminem ustalonym w ust.3 i 4 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycję.
 3. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
 4. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego pozycja. Na prośbę czytelnika wypożyczalnia – w miarę możliwości – sprowadzi ja z innych bibliotek.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki dla innej osoby – tylko za jej pisemnym upoważnieniem.
 7. Po wejściu do biblioteki czytelnik powinien zgłosić się do bibliotekarza, podać swoje nazwisko, zwrócić wypożyczone pozycje oraz odebrać rewers. Wybrane przez siebie książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 4.

 

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw

informacyjnych itp.

 

§ 5.

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książkiodpowiada czytelnik:

a)w wypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązuje się do odkupienia tego samego tytułu.

b)może odkupić inną – przydatną bibliotece książkę – po uzgodnieniu z kierownikiem.

c)może zapłacić: dwukrotną wartość średniej ceny książki za ostatni rok.

 

§ 6.

 

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 3 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszty.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub i uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 7.

 

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do kierownika biblioteki.

 

§ 8.

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje praw odwołania się od decyzji kierownika biblioteki do Urzędu Gminy.

Data publikacji: 11.09.2014 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 15:43
Wyświetleń: 142
Autor: Ewa Kisiel
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski