Biblioteka Publiczna
Gminy Michałowice

Regulamin organizacyjny

Rozdział I

 

 §  1

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej ,,Biblioteką” ma swoją siedzibę w Michałowicach   przy ul. Szkolnej 15 i  swoją działalnością  obejmuje   mieszkańców  Gminy Michałowice.

Biblioteka  realizuje zadania statutowe związane  z zaspakajaniem potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz popularyzacją zbiorów.

Działalnością Biblioteki kieruje powołany przez Wójta Gminy  Michałowice Dyrektor,
który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę powierzonej placówki i uzyskiwane przez  nią wyniki.

Pracownicy są materialnie  odpowiedzialni za powierzony majątek oraz odpowiadają za wyniki pracy  Biblioteki.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pruszkowie oraz Biblioteki Głównej Województwa  Mazowieckiego.

 

§  2

Zbiory udostępniane są przez wypożyczalnię Biblioteki  Publicznej  Gminy Michałowice dla dorosłych, młodzieży i dzieci w dni robocze w następujących  godzinach:

1)   poniedziałki i piątki  od  12°°  do  18°°

2)   środy  i  czwartki      od  10°°  do  15³°

3)  wtorki i czwartki       od  12°°  do  18°°  

przez wypożyczalnię dla dorosłych, młodzieży i dzieci  Filii Biblioteki Publicznej  Gminy Michałowice  w Nowej Wsi

 

Rozdział II

Struktura Organizacyjna

 

§  3

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych rozumie się
      przez to samodzielne stanowiska pracy i działy  biblioteczne.

2.   W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

stanowiska:

Dyrektor,

Główny  Księgowy,

Kierownik Filii w Nowej  Wsi,

Pracownik Działalności Podstawowej,

 3.  działy  biblioteczne:

Wypożyczalnia dla dorosłych młodzieży i dzieci Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice

Wypożyczalnia dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży Filii Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice  w Nowej Wsi

 

 

 

Rozdział III

Zakresy zadań Dyrektora, Głównego  Księgowego,

Kierownika  Filii, Pracownika Działalności Podstawowej

 

§  4

Dyrektor wykonuje zadania określone w ustawach o bibliotekach, o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej,  samorządzie gminnym,  ustawach  szczególnych oraz statucie Biblioteki.

Do zakresu zadań  Dyrektora  należy w szczególności :

zarządzanie Biblioteką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi  Organizatora, podejmowanie samodzielnie decyzji i ponoszenie za nie  odpowiedzialności,

uzgadnianie  z  Organizatorem spraw związanych działalnością  i funkcjonowaniem Biblioteki,

opracowywanie i wprowadzanie struktury  organizacji  wewnętrznej Biblioteki  oraz zarządzeń  wewnętrznych określających zasady funkcjonowania  instytucji,

opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej w tym projektów  rocznych  i wieloletnich  planów działalności Biblioteki,

należyte  wykonywanie  zadań  wynikających z ustalonego zakresu działania i właściwa gospodarka powierzonym mieniem,

odpowiedzialność za zabezpieczenie środków finansowych i rzeczowych instytucji,

dokonywanie za pracodawcę czynności  w sprawach  z zakresu prawa pracy  wobec zatrudnionych  pracowników,

prowadzenie spraw kadrowych  pracowników, w tym dokumentów  związanych  ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników,

określanie  zakresów  obowiązków  pracowników,

podział pracy, nadzór nad stosowaniem właściwych metod pracy,  umożliwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,

kontrola dyscypliny pracy, pełnego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

nadzór nad prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją sprzętu  oraz  urządzeń będących w dyspozycji pracowników,

udział w Przeglądach Nowości Wydawniczych organizowanych przez  Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego,

administrowanie i gospodarowanie majątkiem Biblioteki, prowadzenie inwentaryzacji i  ewidencji majątku oraz nadzór nad właściwym jego zabezpieczeniem, eksploatacją i  konserwacją,

zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń w lokalu Biblioteki,

prowadzenie, wspólnie z Pracownikiem Działalności Podstawowej, Wypożyczalni dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

 

§  5

 

Do zakresu zadań  Głównego Księgowego należy  w szczególności :

prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Biblioteki   zgodnie z przepisami o rachunkowości  i w oparciu o plan kont,

opracowywanie szczegółowego, rocznego planu jednostkowego dochodów i wydatków Biblioteki,

nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych z uwzględnieniem zasady gospodarności i  celowości wydatków,

zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań składanych przez jednostkę,

opracowywanie wspólnie z Dyrektorem  projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Biblioteki,

składanie sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS i GUS,

odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi i budżetowymi,

kompletowanie materiałów do sporządzania  list płac oraz dokonywanie wypłat poborów,

 

§  6

Do zakresu zadań  Kierownika Filii należy  w szczególności:

1)  prowadzenie wypożyczalni dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

2)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych  księgozbioru i rejestru ubytków,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów bibliotecznych,

4)  zakup książek zgodnie z potrzebami i zaleceniami Dyrektora Biblioteki,

5)  opracowywanie nabytków do udostępnienia,

6)  przechowywanie i bieżąca konserwacja zbiorów,

7)  udostępnianie zbiorów  przez wypożyczanie  na zewnątrz  oraz prezencyjne (na miejscu)

8)  pomoc w wyborach lektur, szczególnie najmłodszym czytelnikom,

9)  ewidencja wypożyczeń,

10 rejestracja czytelników zgodnie z obowiązującymi zasadami,

11) odpowiedzialność za powierzone mienie oraz za prawidłowe i konserwowanie urządzeń

      będących na wyposażeniu placówki,

12) zgłaszanie Dyrektorowi  braków w wyposażeniu i innych potrzeb placówki,

 

§  7

Do zakresu zadań  Pracownika  Działalności  Podstawowej  należy  w szczególności:

1)  prowadzenie, wspólnie z Dyrektorem, Wypożyczalni dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

2)  prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów bibliotecznych,

4)  opracowywanie nabytków do udostępniania,

5)  przechowywanie i bieżąca konserwacja zbiorów,

 

Rozdział IV

Zadania działów Biblioteki

 

§  8

Do  zadań  wypożyczalń  dla dorosłych,  młodzieży  i  dzieci należy:

1)  przyjmowanie i przygotowywanie nowych książek do udostępniania,

2)  przechowywanie oraz bieżąca konserwacja zbiorów,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów,

4)  wypożyczanie książek,

5)  pomoc czytelnikom  w wyborze lektur,  poradnictwo i pomoc w korzystaniu z katalogów,

6)  prowadzenie ewidencji zbiorów (inwentarz księgozbioru i rejestr ubytków),

7)  klasyfikowanie i katalogowanie księgozbioru.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§  9

Zmiany  niniejszego  Regulaminu  następują  w  trybie  właściwym  dla  jego  nadania

Data publikacji: 11.09.2014 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 15:44
Wyświetleń: 140
Autor: Ewa Kisiel
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski