Gminna Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach

Regulamin organizacyjny

 

Regulamin Organizacyjny

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach

 

Rozdział I

 

    §  1

 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach zwana dalej ,,Biblioteką” ma swoją siedzibę w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 i swoją działalnością  obejmuje mieszkańców  Gminy Michałowice.
 2. Biblioteka  realizuje zadania statutowe związane  z zaspakajaniem potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz popularyzacją zbiorów.
 3. Działalnością Biblioteki kieruje powołany przez Wójta Gminy Michałowice Dyrektor,
  który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę powierzonej placówki i uzyskiwane
  przez  nią wyniki.
 4. Pracownicy są materialnie  odpowiedzialni za powierzony majątek oraz odpowiadają
  za wyniki pracy  Biblioteki.
 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza 
  oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa  Mazowieckiego.

 

§  2

Zbiory udostępniane są przez wypożyczalnię Gminnej  Biblioteki  Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach dla dorosłych, młodzieży i dzieci w dni robocze w następujących  godzinach:

1)   poniedziałek                       - od  12.00  do 19.00

2)   środy i   piątki                     - od  12.00  do 18.00

3)   czwartki                              - od  10.00  do 15.30

4) ostatnia sobota miesiąca        -od 9.00    do  14.00

oraz przez wypożyczalnię Filii Biblioteki w Nowej Wsi dla dorosłych, młodzieży i dzieci
w następujących  godzinach:

1)  wtorki                      - od  12.00  do 19.00

2)  środy i czwartki       - od  12.00  do 18.00.  

 

Rozdział II

Struktura Organizacyjna

 

§  3

 1. Struktura organizacyjna biblioteki wynika ze schematu organizacyjnego Biblioteki stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych rozumie się
  przez to samodzielne stanowiska pracy i działy  biblioteczne.
 3. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. stanowiska:
  1. Dyrektor,
  2. Główny  Księgowy,
  3. Kierownik Filii,
  4. Pracownik Działalności Podstawowej,
  5. Pracownik Administracyjny

   2)  działy  biblioteczne:

 1. Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci Gminnej Biblioteki Publicznej
  im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach, ul. Raszyńska 34
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci Filii  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta  w Michałowicach, zlokalizowana poza siedzibą Biblioteki, w Nowej Wsi, ul. Główna 52A.

 

Rozdział III

Zakresy zadań komórek organizacyjnych

 

§  4

 1. Dyrektor wykonuje zadania określone w ustawach o bibliotekach, o organizowaniu 
  i prowadzeniu działalności  kulturalnej,  samorządzie gminnym,  ustawach  szczególnych oraz statucie Biblioteki.
 2. Do zakresu zadań  Dyrektora  należy w szczególności :
 1. zarządzanie Biblioteką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi  Organizatora, podejmowanie samodzielnie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności,
 3. uzgadnianie z Organizatorem spraw związanych działalnością i funkcjonowaniem Biblioteki,
 4. opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej Biblioteki 
  oraz zarządzeń  wewnętrznych  określających zasady funkcjonowania  instytucji,
 5. opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
 6. należyte  wykonywanie  zadań  wynikających z ustalonego zakresu działania i właściwa gospodarka powierzonym mieniem,
 7. odpowiedzialność za zabezpieczenie środków finansowych i rzeczowych instytucji,
 8. dokonywanie za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych  pracowników,
 9. prowadzenie spraw kadrowych pracowników, w tym dokumentów związanych 
  ze stosunkiem pracy, akt osobowych  pracowników,
 10. określanie  zakresów  obowiązków  pracowników,
 11. podział pracy, nadzór nad stosowaniem właściwych metod pracy, umożliwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
 12. kontrola dyscypliny pracy, pełnego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 13. nadzór nad prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją sprzętu  oraz  urządzeń będących w dyspozycji pracowników,
 14. administrowanie i gospodarowanie majątkiem Biblioteki, prowadzenie inwentaryzacji
  i  ewidencji majątku oraz nadzór nad właściwym jego zabezpieczeniem, eksploatacją
  i  konserwacją,
 15. zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń w lokalu Biblioteki,
 16. prowadzenie wspólnie z Pracownikami Działalności Podstawowej Wypożyczalni
  dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
 17. przyjmowanie użytkowników Biblioteki w sprawie skarg i wniosków
 18. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§  5

Do zakresu zadań  Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowo–księgowej Biblioteki zgodnie z przepisami
  o rachunkowości,
 2. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych z uwzględnieniem zasady gospodarności i celowości wydatków,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych, zapewnienie terminowości i zgodności sprawozdań składanych przez Bibliotekę,
 4. opracowywanie wspólnie z Dyrektorem projektów planów finansowych Biblioteki,
 5. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi,
 6. kompletowanie materiałów do sporządzania  list płac oraz dokonywanie wypłat poborów, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 7. prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

 

§  6

Do zakresu zadań  Kierownika Filii należy w szczególności:

1)  prowadzenie wypożyczalni dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

2)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru i rejestru ubytków,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów bibliotecznych,

4)  zakup książek zgodnie z potrzebami i zaleceniami Dyrektora Biblioteki,

5)  opracowywanie nabytków do udostępnienia,

6)  przechowywanie i bieżąca konserwacja zbiorów,

7)  udostępnianie zbiorów  przez wypożyczanie  na zewnątrz  oraz prezencyjne (na miejscu)

8)  pomoc w wyborach lektur, szczególnie najmłodszym czytelnikom,

9)  ewidencja wypożyczeń,

10 rejestracja czytelników zgodnie z obowiązującymi zasadami,

11) odpowiedzialność za powierzone mienie oraz za prawidłowe i konserwowanie urządzeń

      będących na wyposażeniu Biblioteki,

12) zgłaszanie Dyrektorowi  braków w wyposażeniu i innych potrzeb placówki.

 

§  7

Do zakresu zadań Pracownika Działalności Podstawowej należy w szczególności:

1)  prowadzenie, wspólnie z Dyrektorem, Wypożyczalni dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

2)  prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów bibliotecznych,

4)  opracowywanie nabytków do udostępniania,

5)  przechowywanie i bieżąca konserwacja zbiorów,

6) pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę,

 

§  8

Do zakresu zadań Pracownika Administracyjnego należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją umów zawartych przez Bibliotekę z firmami zewnętrznymi,

2) nadzór nad terminowością przeglądów i konserwacji,

3) czynności wynikające z instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,

4) nadzór nad składnicą akt,

5) koordynacja zamówień publicznych i zakupów,

6) współpraca przy innych zadaniach organizowanych przez Bibliotekę.

 

§  9

Dodatkowo, wyznaczeni przez Dyrektora Biblioteki, pracownicy Biblioteki pełnić mogą obowiązki: inspektora ochrony danych osobowych, pracownika sprzątającego, inne obowiązki.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zadania działów Biblioteki

 

§  10

Do  zadań  wypożyczalni  dla dorosłych,  młodzieży  i  dzieci należy:

1)  przyjmowanie i przygotowywanie nowych książek do udostępniania,

2)  przechowywanie oraz bieżąca konserwacja zbiorów,

3)  prowadzenie i aktualizacja katalogów,

4)  wypożyczanie książek,

5)  pomoc czytelnikom  w wyborze lektur,  poradnictwo i pomoc w korzystaniu z katalogów,

6)  prowadzenie ewidencji zbiorów (inwentarz księgozbioru i rejestr ubytków),

7)  klasyfikowanie i katalogowanie księgozbioru.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§  11

Zmiany  niniejszego  Regulaminu  następują  w  trybie  właściwym  dla  jego  nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 31.03.2021 10:36
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2022 18:25
Wyświetleń: 205
Autor: Ewa Kisiel
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Monika Olewińska